Charakteristika oboru

Studium v doktorském programu fyzikální chemie se orientuje zejména na tři základní směry: nanomateriály, molekulové soubory a biomakromolekuly. V oblasti nanomateriálů rozvíjíme metody přípravy a komplexní charakterizace nanomateriálů, hybridních materiálů a nanokompozitů s cílem uplatnit je např. v environmentálních aplikacích, heterogenní katalýze či biomedicínských aplikacích. Vedle experimentálních disciplín také aplikujeme metody výpočetní chemie a molekulového modelovaní s cílem pochopit fyzikálně-chemické jevy na molekulární úrovni a následně navrhnout nové vysoce funkční nanomateriály. Využíváme a dále rozvíjíme široké spektrum výpočetních metod sahající od molekulové mechaniky až po pokročilé metody kvantové chemie či hybridní QM/MM metody. Na vědecké přípravě studentů se podílí erudovaní odborníci jak z Katedry fyzikální chemie (fch.upol.cz).

Profil absolventa

Absolvent studijního doktorského programu je plně kvalifikován v oboru fyzikální chemie a aplikované fyzikální chemie a je schopen tyto disciplíny samostatně rozvíjet. Student se seznámí se širokým spektrem fyzikálně-chemických technik či teoretických a výpočetních přístupů ke studiu molekul, molekulových souborů a nanomateriálů. Dovede pracovat s moderními informačními technologiemi a kriticky zpracovávat informace ze světových odborných databází. Dokáže vést odbornou komunikaci v anglickém jazyce v písemné i ústní formě. Absolvent je kvalifikován pro karierní postup učitele vysoké školy, může se rovněž uplatnit jako samostatný odborný či vedoucí pracovník ve výzkumných ústavech a průmyslu.

Požadavky k přijímacím zkouškám

Doktorský studijní program v oboru Fyzikální chemie je výběrové studium. U uchazeče předpokládáme dobré studijní výsledky v magisterském studijním oboru, zájem o samostatnou vědeckou práci a praktickou znalost angličtiny. Termíny pro přijímací řízení jsou zveřejněny na stránkách fakulty. V případě zájmu kontaktujte školitele či vedoucího katedry. Přijímací zkouška je ústní a má obvykle následující části:

  • Krátké 3-5 minutové představení uchazeče v anglickém jazyce, v němž shrne své dosavadní výsledky ve výzkumu a představí základní teze svého budoucího Ph.D. projektu.
  • Pohovor o projektu doktorského studia je vedený v anglickém jazyce. Uchazeč zde může předložit své publikace nebo výsledky zveřejněné jinou formou (např. diplomová práce). Pohovor současně slouží k přezkoumání odborné způsobilosti uchazeče o studium.
  • Předpokládá se dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem a schopnost diskuze na odborné téma v angličtině. Podmínkou je znalost fyzikální chemie minimálně na úrovni požadavků ke státním závěrečným zkouškám z předmětu fyzikální chemie.

Kreditový systém

Ph.D. student je povinen získat během studia dostatečný počet kreditů dle platného studijního programu.

Garant oboru