Skip to main content

Vyhlášení výběrového řízení na odborné zahraniční stáže

studentů doktorského studijního programu Nanomateriálová chemie

Název projektu: Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002424

Zaměření podpory: Podpora realizace odborných stáží studentů doktorských studijních programů na zahraniční univerzitě či výzkumné instituci v zemích Evropské unie v délce maximálně 4 měsíců. Účelem těchto zahraničních stáží je významně rozšířit odborné znalosti studentů, umožnit jim seznámit se s výzkumnými tématy a projekty řešenými na zahraničním pracovišti a osvojit si tam nové experimentální či teoretické metodiky. Studenti získají zkušenosti s působením v mezinárodním akademickém prostředí a navážou důležité mezinárodní odborné kontakty. V rámci přípravy na odbornou stáž student ve spolupráci se zahraniční stranou a se svým školitelem definuje a popíše dílčí výzkumný problém, který bude během stáže řešen. Příprava na stáž a její absolvování významně posílí odborné zkušenosti a dovednosti studentů.

Způsobilí uchazeči: studenti doktorského studijního programu P0531D130002 Nanomateriálová chemie a P0531D130001 Nanomaterial Chemistry na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Minimální délka stáže: jeden semestr či jeden trimestr na hostitelské instituci, nejméně však 3 měsíce

Maximální délka stáže: 4 měsíce

Termín zahájení stáže: nejdříve 1. 3. 2023, nejpozději 1. 4. 2023

Termín ukončení stáže: nejpozději 30. 6. 2023

Požadovaný výstup stáže: zpráva o vykonané stáži, kde student popíše její průběh, nově nabyté odborné poznatky a dosažené vědecké výsledky.

Finanční podpora: minimálně 100 tis. Kč, výše podpory může být navýšena v závislosti na cílové zemi a délce stáže.

Postup při výběru podpořených stáží: Výběr studentů, jejichž stáže budou podpořené, bude provedený odbornou nejméně tříčlennou hodnotící komisí složenou z garanta doktorského studijního programu a dalších vybraných vyučujících a školitelů. Při výběru studentů budou zohledněné dosavadní vědecké a studijní výsledky jednotlivých uchazečů o stáž a rovněž rámcový odborný plán stáže. Maximální počet podpořených studentů je omezený pravidly příslušné výzvy OP VVV.

Požadované dokumenty:

  • Základní informace o zahraniční hostitelské instituci, specifikace pracoviště a výzkumné skupiny, kde hodlá uchazeč stáž absolvovat. Specifikace plánovaného termínu realizace stáže.
  • Definice a popis výzkumného problému, který bude uchazeč na hostitelské zahraniční instituci v průběhu stáže řešit.
  • Profesní životopis uchazeče včetně seznamu publikací.
  • Písemné vyjádření školitele uchazeče k návrhu zahraniční stáže.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Doplňující informace: V případě, že vybraný účastník odstoupí od záměru stáž realizovat, bude moci být podpořený další zájemce o stáž v souladu s pořadím stanoveným odbornou hodnotící komisí.

Žádosti podávejte elektronicky na adresu robert.prucek@upol.cz a v kopii na adresu libor.kvitek@upol.cz  nejpozději do 20. 2. 2023.