Historie a současnost

Fyzikální chemie byla rozvíjena v rámci oddělení na Katedře anorganické a fyzikální chemie. Nezávislá Katedra fyzikální chemie vznikla 1. března 2003 rozdělením Katedry anorganické a fyzikální chemie a jejím prvním vedoucím byl prof. Jan Lasovský. Přes nedávný vznik patří katedra mezi nejprogresivnější katedry Přírodovědecké fakulty UP a to jak po stránce vědecké tak i výukové. Během posledních let se podařilo pracoviště katedry vybavit špičkovou technikou a také kvalitně personálně obsadit. Katedra od 1. července 2009 sídlí v nové budově PřF na Tř. 17. listopadu 12.

Možnosti studia

Katedra zajišťuje výuku fyzikální chemie a příbuzných disciplín (kvantová chemie, spektroskopie, nanomateriálová chemie, elektrochemie, jaderné chemie, molekulového modelování a dalších) ve všech studijních programech chemie a dále v některých programech fyziky a biologie. Katedra navíc garantuje bakalářské studium nanomateriálové chemie a profesní bakalářské studium aplikované chemie, magisterské studium v oborech: fyzikální chemie a materiálová chemie a doktorské studium fyzikální chemie. Na katedře je také akreditováno habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie.

Personální obsazení

Na katedře v současné době působí dva profesoři, šest docentů a několik odborných asistentů, asistentů a vědeckých pracovníků. Na katedře studuje cca 30 studentů doktorského studia a řada studentů zde pracuje na svých bakalářských a diplomových pracích. Katedra disponuje moderně vybavenými laboratořemi a to jak pro výzkum, tak i pro výuku a dále má vlastní počítačovou učebnu.

Výzkum

Výzkumná práce katedry se orientuje do oblasti přípravy, charakterizace a modifikace nanomateriálů, dále na analýzu a ovlivnění povrchových vlastností, chování molekulových souborů a biomakromolekul a počítačovou chemii.

Domácí i mezinárodní spolupráce

  • Ústav organické chemie a biochemie AVČR,
  • Ústav makromolekulární chemie AVČR (Dr. Jůza)
  • Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AVČR (Dr. Kalbáč)
  • Biofyzikálním ústavem AVČR (prof. Šponer)
  • University of Limoges, Francie (Dr. Trouillas)
  • Cornell University, USA (prof. Gianelis)
  • University of Tokyo, Japonsko (prof. Okoshi)
  • SISSA/ISAS, Trieste, Itálie (Dr. Laio, Dr. Bussi)
  • Aarhus University, Aarhus, Dánsko (Dr. Dong)

Vybavení

Katedra disponuje kvalitním přístrojovým vybavením v oblastech své specializace. A dále je vybavena softwarem a hardwarem pro molekulové modelování a kvantovou chemii.