Skip to main content

Doktorské studium

Studium v doktorského programu na katedře fyzikální chemie se orientuje zejména na tři základní směry: nanomateriály, molekulové soubory a biomakromolekuly. V oblasti nanomateriálů rozvíjíme metody přípravy a komplexní charakterizace nanomateriálů, hybridních materiálů a nanokompozitů s cílem uplatnit je např. v environmentálních aplikacích, heterogenní katalýze či biomedicínských aplikacích. Vedle experimentálních disciplín také aplikujeme metody výpočetní chemie a molekulového modelovaní s cílem pochopit fyzikálně-chemické jevy na molekulární úrovni a následně navrhnout nové vysoce funkční nanomateriály. Využíváme a dále rozvíjíme široké spektrum výpočetních metod sahající od molekulové mechaniky až po pokročilé metody kvantové chemie či hybridní QM/MM metody. Na vědecké přípravě studentů se podílí erudovaní odborníci jak z Katedry fyzikální chemie (fch.upol.cz).

Doktorský stupeň

Katedra fyzikální chemie garantuje níže uvedené perspektivní doktorské studijní programy: