Přednášející:

Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.

 

Obsah přednášky

 1. Subatomární struktura hmoty. Metody studia atomového jádra a elementárních částic – urychlovače.
 2. Radioaktivní přeměny. Rozpadová konstanta, kinetika radioaktivních přeměn. Přeměny gama, beta, alfa. Spontánní štěpení. Samovolné emise nukleonů.
 3. Jaderné reakce. Účinný průřez, rychlost a výtěžek jaderné reakce. Mechanismy jaderných reakcí. Neutronové, protonové, deuteronové, helionové, fotojaderné reakce.
 4. Chemické reakce vyvolané jadernými přeměnami. Szilardův-Chalmersův jev. Chemické důsledky radioaktivních přeměn.
 5. Přirozená radioaktivita. Přeměnové řady, jaderná chronologie. Umělá radioaktivita. Izotopové jevy.
 6. Zobecněný stavový diagram látky. Nukleogeneze prvků ve vesmíru. Termojaderná fúze.
 7. Detekce ionizujícího záření. Obecná charakteristika a rozdělení detekčních metod. Detektory.
 8. Interakce jaderného záření s hmotou. Interakce neutronů, záření beta, gama a těžkých nabitých částic. Mechanismy ztráty energie. Dozimetrie.
 9. Radiačně-chemické reakce. Reakce primárních radiačních produktů. Radiolýza vody. Radiolýza organických látek.
 10. Analýza nuklidů, jaderně-chemické metody. Radioizotopová rtg-fluorescenční analýza. Mössbauerova spektroskopie.
 11. Příprava radionuklidů a značených sloučenin. Zdroje nabitých částic – cyklotrony. Metody přípravy značených sloučenin.
 12. Jaderně-chemická technologie. Řetězová štěpná reakce, jaderné reaktory.
 13. Výroba a regenerace jaderného paliva. Sekundární štěpitelné materiály. Likvidace radioaktivního odpadu.

 

Literatura

Základní

Rozšiřující

 • V. Majer a kol. Základy užité jaderné chemie. SNTL Praha, 1985.
 • V. Majer a kol. Základy užité jaderné chemie. SNTL Praha, 1981.
 • J. Hála, A. Zeman. Cvičení z jaderné chemie. Vydavatelství MU, Brno, 1992.
 • B. Povh, K. Rith, Ch. Scholz, F. Zetsche. Particles and Nuclei. Springer-Verlag, Berlin, 1999.
 • G. Friedländer, J. W. Kennedy, J. M. Miller. Chemical Aspects of the Atomic Nucleus, Nuclear and Radiochemistry. J. Wiley, New York, 1981.
 • A. Gosman, Č. Jech. Jaderné metody v chemickém výzkumu. Academia, Praha, 1989.
 • G. Schatz, A. Weidinger. Nuclear Condensed Matter Physics – Nuclear Methods and Applications. Wiley, Chichester, 1996.
 • J. G. Cuninghame. Nuclear chemistry. Cambridge, 1992.
 • G. R. Choppin, J. Rydberg. Nuclear Chemistry. Pergamon Press, Oxford, 1980.
 • A. Vertes, I. Kiss. Nuclear Chemistry. Akademiai Kiado, Budapest, 1987.
 • F. Grambal. Úvod do jaderné chemie. Vydavatelství UP, Olomouc, 1996.

Témata zasahující do jaderné fyziky

 • D. Hrivňák, I. Janeček, R. Kalus. Multimediální kurz atomové, kvantové a jaderné fyziky. Ostravská Univerzita, Ostrava, 2006. On-line zde
 • C. R. Nave. Hyperphysics (Part: Nuclear Physics). Georgia State University, Atlanta, 2011. On-line zde