Katedra fyzikální chemie je rozdělena na pět vědeckých skupin, které se zaměřují na výzkum v několika oblastech aplikace fyzikálně-chemických metod.

 

Aplikovaná fyzikální chemie v nanomateriálové chemii

Vědecko-výzkumné zaměření skupiny navazuje na Mgr. studijní program „Nanomateriálová chemie“ a na doktorské studijní programy „Fyzikální chemie“ a “Nanomateriálová chemie“ garantovaných mateřským pracovištěm „Katedry fyzikální chemie PřF UP“.

Odborné zaměření propojuje vnitřní strukturu materiálových soustav na široké bázi vstupních materiálů jak z hlediska fázového složení (gelové soustavy, koloidní disperze, micelární systémy, nanokompozity, mezifázové povrchy apod.), z hlediska chemického složení (biopolymerní systémy, syntetické polymery, minerální anorganické soustavy, API látky, kompozitní materiály apod.) a finální tvarové formy (např. pěnové pórovité systémy, pevné látky, laminované vrstvy apod.) s výslednými fyzikálně-chemickými, biologickými a materiálovými užitnými vlastnostmi jako např. pevnost, ohebnost, tvrdost, tekutost, křehkost, houževnatost, lepivost, biokompatibilita, smáčivost, povrchová topologie, distribuce povrchové energie apod.

Aktivity členů skupiny mají také široký mezinárodní dosah ve spolupráci s výzkumnými skupinami v zahraničí (U Birmingham, U New Orleans, PAN Krakow, STU Bratislava, U Ghent a jiné. Značná část aktivity je napojena také na praktický průmyslový výzkum, kde v současné době se realizuje aplikace EP 3 034 693 B1 (2018) ve výrobním procesu. V oblasti badatelské, skupina byla zapojena do řady projektů jak aplikovaného tak základního výzkumu.

 

Členové skupiny:

Prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D. – vedoucí skupiny

Doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.

Mgr. Jakub Vlček, Ph.D.

RNDr. Eva Otyepková, Ph.D.

MSc. Yousef Murtaja (Ph.D.student)

Mgr. David Řepka (Ph.D. student)

Nanomateriály pro biologické a lékařské aplikace

Vědecko-výzkumné zaměření skupiny reflektuje Mgr. studijní program „Nanomateriálová chemie“ a doktorské studijní programy „Fyzikální chemie“ a “Nanomateriálová chemie“ garantované mateřským pracovištěm „Katedry fyzikální chemie PřF UP“.

Odborné zaměření skupiny cílí na syntézu, charakterizaci a studium fyzikálně chemických a biologických vlastností nanostrukturních materiálů. Výzkum je zaměřen zejména na řízenou syntézu biologicky aktivních nanomateriálů s cílenou morfologií využitelných především v lékařské diagnostice a terapii. Mezi takové nanomateriály patří mimo jiné nanočástice ušlechtilých kovů jako je stříbro a zlato, které lze díky jejich unikátním chemickým, fyzikálním, optickým a biologickým vlastnostem využít např. k diagnostice či terapii celé řady chronických onemocnění jako jsou nádorová či infekční onemocnění. Mezi konkrétní směry výzkumu patří syntéza plasmonických nanočástic stříbra a zlata a jejich využití jako nano-biosenzory k detekci specifických látek (markerů) závažných onemocnění a současně jako nano-terapeutika pro eliminaci nádorových buněk či patogenních bakterií prostřednictvím světlem asistované fotodynamické či fototermální terapie. Výzkumné zaměření skupiny je úzce spjato a navázáno na spolupráci s odbornými pracovišti Lékařské fakulty Univerzity Palackého (Ústav mikrobiologie, Ústav lékařské biofyziky, Ústav farmakologie a další), Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a rovněž se zahraničními pracovišti jako je Paris Lodron Universität Salzburg (Rakousko) a University of Pisa (Itálie). Členové výzkumné skupiny jsou v rámci vědeckého výzkumu aktivně zapojeni do řešení grantových projektů (Grantová Agentuta ČR, Ministerstvo zdravotnictví) zaměřených na výzkum přípravy a aplikace nanočástic stříbra v in vitro a in vivo terapii infekčních onemocnění způsobených rezistentními patogeny.

 

Členové skupiny:

doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.

Mgr. Lucie Hochvaldová (Ph.D. student)

Mgr. Antónia Kurillová (Ph.D. student)