Charakteristika

Obor Nanomateriálová chemie reaguje na rostoucí potřebu odborníků v oblasti výzkumu nových materiálů, včetně jejich syntézy, charakterizace nejmodernějšími fyzikálně-chemickými metodami a studia praktických aplikací. Studijní plán oboru zahrnuje teoretické a praktické základy z fyzikální a materiálové chemie, která tvoří nezbytný základ pro nadstavbové znalosti, obsažené ve specializovaných přednáškách a cvičeních zaměřených na moderní materiálové technologie, především pak nanotechnologie. Důležitou součást studijního plánu tvoří také předměty z fyziky pevné fáze, klíčové pro hlubší pochopení souvislostí mezi strukturou a vlastnostmi materiálů používaných v moderních technologiích. Skladbou předmětů je obor uzpůsoben vědecké i odborné profilaci katedry fyzikální chemie. Nosnou část studijního oboru materiálové chemie reprezentují přednášky věnované přípravě, specifickým vlastnostem a široké škále aplikací nanomateriálů. Značná pozornost je věnována také metodám studia pevných látek s důrazem na praktické zvládnutí metodiky studenty, kteří tak získají nadstandardní teoretické i praktické znalosti vybraných mikroskopických metod (AFM, TEM, SEM), metod rtg-analýzy, moderních spektroskopických a spektrometrických metod (Ramanova spektroskopie, Mössbauerova spektroskopie, NMR, neutronová difrakce), metod povrchové a termické analýzy, rheologie, magnetochemických metod a jiných. V rámci přednáškového kurzu se studenti seznámí také se základy průmyslových výrob vybraných materiálů. Získané poznatky i zkušenosti z praktických laboratorních cvičení budou studenti dále rozvíjet v rámci diplomových prací, zaměřených na syntézu, analýzu a aplikační možnosti vybraných materiálů v oblastech, souvisejících s výzkumnou činností pracovníků z katedry fyzikální chemie.

Cíle studia

Magisterský dvouletý studijní program Materiálová chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky s dobrými znalosti z fyzikální a materiálové chemie, schopné aplikovat poznatky v základním a aplikovaném výzkumu, ale i ve vybraných technologických oblastech. Proto je studium zaměřeno nejen na důkladnou teoretickou připravenost absolventa pro oblast materiálového výzkumu, ale i na posílení jeho schopností převádět získané teoretické znalosti do praxe, které by měl získat zejména ve specializovaných cvičeních, v rámci diplomové práce a rovněž tak během exkurzí v průmyslových podnicích a specializovaných laboratořích, zabývajících se materiálovými technologiemi. Absolvent tohoto magisterského dvouletého studijního programu tak mimo potřebný přehled přes základní chemické a fyzikální disciplíny získá v současnosti vysoce žádanou odbornou specializaci v oboru s dlouhodobě příznivým vývojem souvisejícím s mimořádným rozmachem nanotechnologií a moderních materiálů ve vědecké i průmyslové praxi.

Profil absolventa

Absolvent studijního magisterského programu Materiálová chemie je kvalifikován v oboru fyzikální a materiálové chemie, je tedy plně připraven jak pro samostatnou práci v těchto oborech ať již ve výzkumu, tak i v průmyslové praxi a ve zkušebnictví, ale zároveň je připraven i pro další zvyšování kvalifikace v rámci doktorského studia v oblastech fyzikální a materiálové chemie. Získané znalosti mohou absolventi tohoto studijního oboru uplatnit v maximální míře v široké oblasti profesí, kde je vyžadováno odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na fyzikálně chemické základy analytických a syntetických chemických procesů v oblasti materiálových technologií. Absolventi tak naleznou uplatnění ve všech oborech, využívajících fyzikálně chemické metody ve výzkumu a výrobě materiálů v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v kontrolních a průmyslových laboratořích i ve zkušebnictví, ale rovněž i ve zdravotnictví a zemědělství. Výuka vybraných předmětů v angličtině také posiluje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Charakteristika a cíl diplomových prací

Cílem diplomových prací je řešení samostatného výzkumného úkolu z oblasti materiálové chemie studentem pod vedením školitele, aktivně pracujícího v oblasti materiálového výzkumu. Student by touto prací měl prokázat schopnost samostatně a tvořivě aplikovat poznatky získané během studia. Součástí těchto činností je zvládnutí práce s odbornými informacemi při vypracování literární rešerše pokrývající řešenou problematiku za použití monografií i primárních literárních pramenů a dalších dostupných informačních zdrojů, zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu při získávání a zpracování vlastních experimentálních dat a jejich závěrečnou prezentaci. Protože poslední bod v současném světě explozivního nárůstu množství informací mnohdy rozhoduje o úspěchu či neúspěchu dosažených výsledků, bude zde důraz kladen na kvalitu zpracování, jasnou a přesvědčivou interpretaci a efektivitu a originalitu prezentace získaných dat moderními postupy využívající v maximální míře dostupné technologie šíření informací včetně multimédií.

Témata diplomových prací

Aktuální témata diplomových prací. Máte-li hlubší zájem o diplomovou práci na naší katedře, neváhejte a kontaktujte garanty jednotlivých prací. Anotaci k diplomové práci získáte kliknutím na příslušné téma práce. Kontaktujte jednotlivé garanty.

Garant oboru: