Vypsaná témata diplomových prací pro studenty všech chemických a spřízněných oborů. Máte-li hlubší zájem o diplomovou práci na naší katedře, neváhejte a kontaktujte garanty jednotlivých prací. Řada prací je vhodná i pro studenty oboru biochemie a vedení Katedry biochemie vyjádřilo souhlas s řešením diplomových prací biochemiků na naší Katedře. Studenti ostatních oborů mohou zpracovávat diplomové práce na naší Katedře po dohodě se školitelem a vedoucím katedry garantujících jejich obor.

Teoretické práce

Interakce látek s biologickými membránami. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Strojová analýza tunelů v proteinech. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Propojování chemických databází pomocí grafové reprezentace dat. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Typizace chemických databází. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Molekulová vizualizace ligandu v proteinu. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
2D vizualizace tunelu v proteinu. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Atlas chemie. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Návrhy úprav chemických látek ke zvýšení prostupnosti membránami. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Empirické potenciály pro molekulově dynamické simulace DNA a RNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Molekulově dynamické simulace konzervovaných motivů nekódujících RNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Databázové a teoretické studie nekanonických motivů v nukleových kyselinách. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Interakce proteinů s DNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Studium neobvyklých stavů páteře nukleových kyselin v protein-DNA komplexech. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Vliv empirického potenciálu na strukturní dynamiku DNA. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.

Experimentální práce

Vliv způsobu krystalizace heterocyklických látek na fyzikálně chemické vlastnosti pevné fáze. Ing. Roman Gabriel, Ph.D.
Studium přípravy a stabilizace nanočástic kovů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace nanočástic nerozpustných sloučenin kovů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace kompozitů s obsahem nanočástic kovů.  prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium katalytické aktivity nanomateriálů na bázi kovů a jejich sloučenin. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy povrchových vrstev s obsahem nanomateriálů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Aplikace nanomateriálů v environmentálních technologiích. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Metody odstraňování nanomateriálů z životního prostředí. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium povrchové energie pevných povrchů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Reologické studium změny konformace šroubovice-polymerní klubko přírodních polymerů na bázi polysacharidů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Mechanické vlastnosti polymerních kompozitů a jejich modulace vybranými typy plniv. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Aplikace minerálních plniv v přípravě polymerních nanokompozitů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Syntéza nanočástic a nanokompozitních materiálů na bázi ušlechtilých kovů pro katalytické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Syntéza nanočástic stříbra a nanokompozitních materiálů na bázi stříbra pro biologické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Příprava substrátů na bázi stříbra a zlata pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Aplikace materiálů na bázi železa pro čištění vod. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

   

Témata nabízená pracovníky centra CATRIN

Studium struktury a strukturní dynamiky SAM-III riboswitche. doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky glmS riboswitche. doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Simulace interakcí uhlíkatých nanočástic s biologickými membránami. Mgr. Markéta Paloncýová, Ph.D.
Simulace 1D molekulárních systému na površích pevných látek. doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky guanine sensing riboswitche. Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky preQ riboswitche. Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
Studium průběhu reakce za vývoje vodíku pro dopovaný MoB2. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Simulace Ramanovské spektroskopie jako nástroj pro strukturní identifikaci nových nanomateriálů. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Design nových materiálů pro nelineární optiku na bázi grafenu. doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.
Molekularni transport vrstevnatymi grafenovymi strukturami. Mgr. Martin Pykal, Ph.D.
Povaha interakce molekul s 2D materiály. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Strukturní dynamika G-kvadruplexů. Mgr. Petr Stadlbauer
Synthesis and characterization of graphene derivatives doped with single metal atoms. Dr. Aristeidis Bakandritsos
Sloučeniny železa ve vysokých oxidačních stavech (IV, V, VI) s kontrolovanými účinky v environmentálních aplikacích. Mgr. Jan Filip, Ph.D.
Studium molekulárních systémů pomocí UHV rastrovací mikroskopie. doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Plasmatická depozice nestechiometrických tenkých filmů kovových oxidů pro solární štěpení vody. Ing. Štěpán Kment, Ph.D.
Příprava samoorganizovaných nanotub elektrochemickou anodizací vrstev kovů a slitin. Ing. Štěpán Kment, Ph.D.
Příprava pružných a vodivých polymerních filmů pro nositelnou elektroniku. Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.
Příprava polymerních nanokompozitů pro skladování elektrické energie. Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.
Adsorpce organických molekul na 2D materiál. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mechanické a povrchové vlastnosti práškových materiálů. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Studium buněčného cyklu pomocí Ramanovy spektroskopie. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.
Analýza fyziologicky zajímavých sloučenin pomocí MA-SERS. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.
Příprava biodegradabilních polymerních vláken pomocí elektrostatického zvlákňování a jejich následná funkcionalizace. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Příprava inertních vláken pomocí elektrostatického zvlákňování a jejich následná fukcionalizace. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Příprava rozličných polymerních vláken pomocí elektrostatického zvlákňování. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
PDCs coatings – keramické vrstvy na bázi polymerních prekurzorů Mgr. Jan Tomáštík, Ph.D.