Vypsaná témata diplomových prací pro studenty všech chemických a spřízněných oborů. Máte-li hlubší zájem o diplomovou práci na naší katedře, neváhejte a kontaktujte garanty jednotlivých prací. Řada prací je vhodná i pro studenty oboru biochemie a vedení Katedry biochemie vyjádřilo souhlas s řešením diplomových prací biochemiků na naší Katedře. Studenti ostatních oborů mohou zpracovávat diplomové práce na naší Katedře po dohodě se školitelem a vedoucím katedry garantujících jejich obor. Vzor zadání diplomové práce je zde.

Teoretické práce

Interakce látek s biologickými membránami. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Strojová analýza tunelů v proteinech. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Propojování chemických databází pomocí grafové reprezentace dat. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Typizace chemických databází. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Molekulová vizualizace ligandu v proteinu. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
2D vizualizace tunelu v proteinu. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Atlas chemie. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Návrhy úprav chemických látek ke zvýšení prostupnosti membránami. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Empirické potenciály pro molekulově dynamické simulace DNA a RNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Molekulově dynamické simulace konzervovaných motivů nekódujících RNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Databázové a teoretické studie nekanonických motivů v nukleových kyselinách. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Interakce proteinů s DNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Simulace konformačního chování protein-DNA komplexů. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Studium neobvyklých stavů páteře nukleových kyselin v protein-DNA komplexech. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Vliv empirického potenciálu na strukturní dynamiku DNA. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Využití polarizovaných silových polí v dynamice nukleových kyselin. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Teoretické výpočty konformačních stavů biomolekul. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.

Experimentální práce

Vliv způsobu krystalizace heterocyklických látek na fyzikálně chemické vlastnosti pevné fáze. Ing. Roman Gabriel, Ph.D.
Příprava krystalických farmaceutických substancí pomocí procesu očkování. Ing. Roman Gabriel, Ph.D.
Studium přípravy a stabilizace nanočástic kovů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace nanočástic nerozpustných sloučenin kovů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace kompozitů s obsahem nanočástic kovů.  prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium katalytické aktivity nanomateriálů na bázi kovů a jejich sloučenin. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy povrchových vrstev s obsahem nanomateriálů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Aplikace nanomateriálů v environmentálních technologiích. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Metody odstraňování nanomateriálů z životního prostředí. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium povrchové energie pevných povrchů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Reologické studium změny konformace šroubovice-polymerní klubko přírodních polymerů na bázi polysacharidů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Mechanické vlastnosti polymerních kompozitů a jejich modulace vybranými typy plniv. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Aplikace minerálních plniv v přípravě polymerních nanokompozitů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Syntéza nanočástic a nanokompozitních materiálů na bázi ušlechtilých kovů pro katalytické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Syntéza nanočástic stříbra a nanokompozitních materiálů na bázi stříbra pro biologické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Světlem indukovaná protinádorová fototermální terapie pomocí nanočástic kovů s laditelnými plazmonickými vlastnostmi. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Syntéza nanočástic ušlechtilých kovů pro plasmonickou fotokatalýzu. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Příprava substrátů na bázi stříbra a zlata pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Aplikace materiálů na bázi železa pro čištění vod. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.