NA přírodovědecké fakultě se studuje formou tzv. strukturovaného studia, tedy v několika etapách. První etapou je tříletý bakalářský (Bc.) stupeň, po kterém následuje navazující dvouleté magisterské (Mgr.) studium. Většina studentů ziskem titulu Mgr. končí studia a odchází do praxe, avšak existuje možnost pokračovat ve studiích formou prezenčního či kombinovaného doktorského (Ph.D.) studia. Po absolvování Mgr. lze také složit státní rigorózní zkoušku a získat „malý doktorát“ a jemu příslušející titul RNDr. (podrobněji upravuje Rigorózní řád PřF UP). Katedra fyzikální chemie garantuje akreditované obory ve všech stupních Bc. – aplikovaná chemie, nanomateriálová chemie, Mgr. – fyzikální chemie, materiálová chemie a Ph.D. – fyzikální chemie. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační (doc.) a profesorské (prof.) řízení v oboru fyzikální chemie. Katedra fyzikální chemie nabízí studentům všech chemických a příbuzných oborů zapojení do vědecko-výzkumných projektů pracoviště, které se soustředí zejména na oblast nanomateriálů a biomolekul, a to nejen formou bakalářských, diplomových a Ph.D. prací, ale i formou dalších projektů. Katedra fyzikální chemie je podle hodnocení vědy a výzkumu (metodikou Rady vlády pro VaVaI) vědecky nejproduktivnější katedrou chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci a vědecky nejproduktivnější katedrou fyzikální chemie v ČR. Máte-li zájem o vědeckou práci na Katedře fyzikální chemie, kontaktujte buď jednotlivé školitele nebo vedoucího Katedry. Další informace o studiu získáte na stránkách PřF, UP Olomouc nebo v systému Studijní agendy STAG.

 

Informace o studiu, kredity atp.

Volný čas a mimostudijní aktivity