Vyučující: Mgr. Tomáš Cimbota

  1. Ústava České republiky
  2. Organizace justice v ČR, Řízení před soudem (civilní proces) + Platební rozkaz + Exekuční tituly – Organizace a činnost soudů – Právní postavení osob činných u soudu – Další orgány právní ochrany – Právní profese (notáři, advokáti, státní zástupci) + správní řízení
  3. Pracovní právo, Pracovněprávní vztahy, Individuální pracovní právo (politika zaměstnanosti..), Pracovní poměr (pracovní řád, doba, mzda …), Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Prevence, odpovědnost a náhrada škody, Kolektivní pracovní právo (kolektivní vyjednávání, smlouvy)
  4. Zákon o rodině, manželství, společné jměné manželů (SJM), rozvod, dědické právo
  5. Trestní právo, Orgány činné v trestním řízení, Ochrana ústavně zaručených práv a svobod, Průběh trestního řízení
  6. Občanské právo Nový občanský zákoník, Občanskoprávní vztah – účastníci občanskoprávních vztahů – Vlastnické právo – Věcná práva k cizí věci – Katastr nemovitostí,
  7. Vybrané druhy smluv a smluvních ujednání – Smlouva, Uznání dluhu, Ručení, Směnka, Darovací smlouva, Zápůjčka, Výpůjčka, Nájemní smlouva, Licenční smlouva, Kupní smlouva, Příkazní smlouva, Smlouva o dílo, Odpovědnost a náhrada škody
  8. Práva duševního vlastnictví, Průmyslová práva
  9. Autorské právo – autorské dílo, zákon o ochranných známkách.  Patentové nároky, Ukázky vynálezů a patentů
  10. Evropská integrace a vznik evropských společenství – Evropská unie (Česká republika jako přidružený stát) Mezinárodní dokumenty o lidských právech. Charta OSN, Listina základních práv a svobod