Charakteristika oboru

Obor reaguje na rostoucí potřebu odborníků v oblasti výzkumu, vývoje a aplikace nanomateriálů. Obor zahrnuje metody syntézy, funkcionalizme, charakterizace fyzikálně-chemickými metodami a praktické využití nanomateriálů. Na tento obor přímo navazuje magisterský obor Materiálová chemie, kde je dále rozvíjena specializace v současnosti velmi žádaných odborníků. Výuka zahrnuje solidní teoretické a praktické základy všech základních chemických oborů a dále se specializuje na základy chemie nanomateriálů, jejich funkcionalizaci, unikátní vlastnosti a specifické metody jejich studia. Skladbou předmětů je obor uzpůsoben vědecké i odborné profilaci kateder fyzikální chemie a anorganické chemie, které se dominantně podílejí na výuce.

Cíle studia

Cílem studijního oboru Nanomateriálová chemie je připravit absolventy s odborným zaměřením na chemii nanomateriálů, vybavených nejen nezbytnými teoretickými znalostmi, ale i praktickými dovednostmi pro studium, přípravu a funkcionalizaci nanostrukturovaných materiálů. Tyto znalosti by měl absolvent oboru umět uplatnit v praxi při samostatné činnosti v oblasti výzkumu a výroby nanomateriálů. Tímto se snažíme vyhovět požadavkům soudobé praxe a vyplnit jistou mezeru v této oblasti vzdělávání nejen v Olomouckém kraji, ale i v celé České republice, kde podobně koncipovaný studijní obor existuje prakticky jen na Technické univerzitě v Liberci, kde je ovšem posílen technologický pohled na nanomateriály na rozdíl od spíše výzkumného zaměření absolventů navrhovaného nového studijního oboru na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Profil absolventa

Absolvent získá základy všech chemických disciplín a je dále profilován přednáškami a praktickými cvičeními v oblasti popisu specifických fyzikálně-chemických vlastností nanomateriálů, jejich funkcionalizace, charakterizace a využití v praxi. Absolvent je připraven pro samostatnou práci v oblasti nanomateriálů, ať již ve výzkumu nebo průmyslové praxi, zároveň je připraven i pro další zvyšování kvalifikace v rámci navazujícího magisterského studia v oblasti nanomateriálové chemie. Získané znalosti a dovednosti mohou absolventi tohoto studijního oboru uplatnit v maximální míře v široké oblasti profesí, kde je vyžadováno odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na fyzikálně chemické základy analytických a syntetických metod využívaných v oblasti nanomateriálových technologií. Absolventi pak naleznou uplatnění ve všech oborech, využívajících fyzikálně chemické metody ve výzkumu a výrobě nanomateriálů v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v kontrolních a průmyslových laboratořích i ve zkušebnictví, ale rovněž i ve zdravotnictví a zemědělství, také v oblasti sanací zátěží životního prostředí. Vzhledem k dobrému fyzikálně chemickému základu, dobré jazykové vybavenosti i počítačové gramotnosti jsou absolventi, za předpokladu dalšího rozšiřování svých vědomostí, připraveni i na možné uplatnění v jiných oborech vyžadujících tvůrčí myšlení, samostatnost v rozhodování i odbornou komunikaci.

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné: KFC/SZZM Nanomateriálová chemie KFC/SZZF Fyzikální chemie KFC/SZZOA Obecná a anorganická chemie Volitelné: KFC/SZZO Organická chemie KFC/SZZNA Analytická chemie KFC/SZZZB Základy biochemie

Témata bakalářských prací

Aktuální témata naleznete na následující stránce.

Garant oboru: