Charakteristika

Studijní obor je určen studentům, kteří mají zájem získat základy vysokoškolských znalostí chemie a prohloubit svoje znalosti angličtiny a výpočetní techniky. Hlavní důraz je tak kladen nejen na základní obory chemie ale i na znalosti z oblasti využití výpočetní techniky a důkladnější jazykovou připravenost absolventa. Základní skladba studia je tvořena přibližně 40% výuky věnované moderním chemickým oborům, 20% zaměřenými na výpočetní techniku a 15% na výuku angličtiny včetně odborné terminologie. Výuka chemie je zaměřena převážně na její moderní aplikace v laboratorní a technické praxi. Student se seznámí s moderními instrumentálními metodami a jejich aplikacemi v praxi, a to i přímo v terénu.

Cíle studia

Cílem studia je příprava absolventů se znalostmi moderní chemie a jejích uplatněních v praxi. Důraz je kladen zejména na praktická cvičení a seznámení se s experimentální prací v chemické laboratoři. Studium se zaměřuje dále na prohloubení znalostí z výpočetní techniky a aplikací výpočetní techniky v chemii. Studenti by měli dokonale zvládnout získání a zpracování experimentálních dat a jejich následnou prezentaci a to i v anglickém jazyce. Na rozdíl od studia na vyšších odborných školách obdobného zaměření má absolvent bakalářského studia chemie možnost pokračovat v magisterském studijním programu chemie na PřF UP ve všech nabízených oborech, po splnění předepsaných požadavků.

Profil absolventa

Díky svým širokým znalostem z oblasti chemie, ovládání moderní přístrojové a počítačové techniky a s kvalitními jazykovými schopnostmi nalezne absolvent chemie široké spektrum uplatnění nejen v chemických laboratořích ve všech oblastech státní a podnikatelské sféry včetně zdravotnictví, farmacie a potravinářství, ale i v řídících funkcích v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických látek. Podpora rozvoje jazykových dovedností absolventa umožní jeho uplatnění v tuzemských i zahraničních organizacích. Studium je také vhodné jako příprava pro studium na zahraniční vysoké škole.

Charakteristika bakalářských prací

Bakalářské práce tohoto programu budou zaměřeny na praktické aplikace fyzikálně-chemických poznatků a jejich využití v chemické i průmyslové oblasti. Student si má ověřit své schopnosti samostatně zvládnout základní instrumentální fyzikálně-chemické postupy a metody při řešení jednoduchých problémů, s nimiž se absolventi mohou setkat v praxi. Vedle klasických a standardních metod to mohou být i nové, dosud nezavedené nebo v praxi málo užívané postupy, jejichž využití může být přínosem. Student by měl prokázat schopnost uceleně zpracovat studovaný problém, od vlastní experimentální práce, přes sběr a zpracování dat až k jejich prezentaci. Bakalářská práce má charakter uceleného pojednání o řešení zadaného problému s definicí cíle a souhrnem výsledků. Důraz bude kladen zejména na kvalitu zpracování a prezentaci dat moderními postupy užívanými v současné výpočetní technice. Součástí obhajoby bakalářské práce, která může být podána v jazyce českém nebo anglickém, bude krátká prezentace výsledků v anglickém jazyce.

Témata bakalářských prací

Aktuální témata naleznete na následující stránce.

Často kladené otázky

Mohu po ukončení studia aplikované chemie pokračovat v magisterském studiu? – Ano! Na tento studijní program sice přímo nenavazuje žádný magisterský studijní program, ale po obhájení bakalářské práce a složení SZZ je možno pokračovat v magisterských studijních oborech chemie na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky, jejíž podmínky sdělí studijní oddělení či garanti jednotlivých magisterských studijních oborů chemie. Je nějaké doporučení pro vstupní úrověň angličtiny? – Ano. Doporučujeme vstupní úroveň angličtiny minimálně na úrovni A2 (lépe B1). Pokud student této úrovně nedosahuje, může si zapsat odpovídající kurz Kabinetu cizích jazyků PřF nebo se zdokonalovat soukromě.

Garant oboru: